HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านจอมศรี


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านจอมศรี ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020093@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  35 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  36.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางลัดดา ธุยะวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางสมพร สุดหอม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายวัฒนากรณ์ นามล้ำ ครู ชำนาญการ
4. นางสรัลรัตน์ ขันแข็ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายยศสรัล ดีไพร ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่