HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020092@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9864-7542
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  172 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
         

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ศรีรัตน์ หล่อศรีรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางพรรณี โคตรชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.นฤนาถ เชื้อใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางยุพารัตน์ รบศึก ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.พัทธวรรณ ดาโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางวลินดา ปะการะโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางสายหยุด โชติชุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายณัฐพงษ์ ย่อมไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. นายยอดรัก ทองมีค่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.เบญญา คำมะเริง ครู ชำนาญการพิเศษ
12. น.ส.สุขพัตร์ ปัจเถ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. นายอนุชิต มุงคุณคำซาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. นายธนัช สัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.สุพรรณี การกระสัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววัชรัตน์ นันกระโทก พนักงานราชการ
2. นางสาวศรีสุดา จันทองทิพย์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายอรุณ ทุมมา นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่