HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโนนขี้ตุ่น ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020090@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  37 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  44.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุระพีร์ เสริมรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางรัติยา ชิดชม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายสุภเศรษฐ์ ทัศนพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอยู่ กิจดี นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางโศภิต แนวทัด ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่