HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านซ่าเลือด


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านซ่าเลือด ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020089@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  36 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  47.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  17.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางศุภลักษณ์ สาโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางสุวัจนา คำชำนิ ครู ชำนาญการ
3. นางวิภาพร ปักกาเวสา ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพันธ์ จัดงูเหลือม นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นายอภิสิทธิ์ สางรัมย์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่