HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย


ที่ตั้ง  หมู่ 11 หนองผักหวาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020086@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-5268-9441
jirayut.su@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางทองเพชร พรรณพยอม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางวัลลี ไกรสมภาค ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายโยธิน สุระเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ ครึกกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวสุวนันท์ ปีกกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่