HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน


ที่ตั้ง  หมู่ 13 ท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020084@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-0731-3686
suwit.k@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  55 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุวิทย์ ครึกกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.วณิชยา ภาษาสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ปวีณา ไชยวงศ์ษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายภานุวัฒน์ บางโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนงเยาว์ เครือจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายชิติพัทธ์ จรูญแสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายปั่น เกาะทะเล นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่