HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านคลองกลาง


ที่ตั้ง  หมู่ 15 คลองกลาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020083@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9574-9036
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทวีวิทย์ ยังทินนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.รุจีรัตน์ คงขลิบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางศิรินภัส แตะกระโทก ครู ชำนาญการ
4. น.ส.ปิยรัตน์ ผังฉิมพลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.ธนัตดา มณีกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปรีชา ยังทินนัง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นายปิยะนันท์ สุ่ยกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่