HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกอกวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020082@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-3937-2026
thongthaitae.th@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  72 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทองไทยแท้ ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายไพศาล ทมกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.กัญญารัตน์ กลิ่นกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางสุภัตรา ทศานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.เจนจิรา กาจหาญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางกวินทิพย์ เดื่อกระโทก พนักงานราชการ
2. นางอารีรัตน์ ชันกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวสิริพร ประกอบแก้ว ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่