HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนพลับพลา


ที่ตั้ง  หมู่ 4 โค้งยาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020081@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีเมือง อ่างลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-3323-5803
srimuang.an@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  62 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศรีเมือง อ่างลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางอภิฤดี ไชยโส ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางคนึง ปิติสุรเดช ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.วรรณวิสา จันทร์พิมพ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.เกษกนก โทแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประกอบ ป้อมทะเล พนักงานราชการ
2. นางธฤษวรรณ งอกชัยภูมิ บุคลากรคณิตศาสตร์
3. นางสาวศศิณัฏฐิกา ช่องผักแว่น ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่