HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดกุดสวาย


ที่ตั้ง  หมู่ 12 กุดสวาย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020080@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ วันทากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-3459-5259
pichet.wa@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  37 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพิเชษฐ วันทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. น.ส.วิรินญา ยางกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.วิภาดา อิงกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุรพล โกร่งกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาววรดา โขนภูเขียว ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่