HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านปรางค์


ที่ตั้ง  หมู่ 9 ปรางค์ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020079@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-8583-3594
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  67 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.50 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายธนะ คุตไชยกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.กาญจนาพร หง่อยกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.พัชราวรรณ สิงห์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. นายธวัชชัย ปลูกกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ กกกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาววิวาห์ จั้นเขว้า ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่