HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองปรึก


ที่ตั้ง  หมู่ 15 หนองปรึก ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30140 อีเมล : 30020078@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  98 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  85.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.พัดชา รัตนชาติวิเชียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. น.ส.นีรชร เผือกฟัก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางสมพร รอดใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางอรอนงค์ สุรารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายอุดม รั่งกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.นงนุช กวนกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางยุวดี จันทสิริพงศ์ ครู ชำนาญการ
8. นางพัฒน์ณารา สร้อยสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวประกาย หลอมประโคน พนักงานราชการ

แผนที่