HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดะแลง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 ดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020076@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6108-3381
wittaya.pl@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  34 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  86.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  22.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางดวงกมล ฟุ้งสันเทียะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.นลินี ปัสตัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจันทนา ใหม่จันดี ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางสาวกรรภิรมย์ จักรกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวกาญจนา ฉิ่งสระน้อย ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่