HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020075@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1074-1873
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  133 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบรรจบ ชวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.จุฑารัตน์ ตั้งสัตย์วิรุฬห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.กานติศา ปัดเกษม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางแจ่ม สุดกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางสุธรรมา สืบอนันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.ศิริรัตน์ แฝงกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.ศิริพร เทพสุรินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.พัชรมัย คัตพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.ปิยนุช มานะพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.บัวบุษกร มิ่มกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ โอกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวศิริรัตน์ เสริมกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่