HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน


ที่ตั้ง  หมู่ 6 โค้งกระโดน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020074@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล มาจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1879-0590
weerapon.ma@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  30 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  86.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวีระพล มาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. ว่าที่ร.ต.หญิงวลีย์ วราหก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.บุศยารัตน์ ดวงดารา ครู ชำนาญการ
4. นางบุญเสริม ตรีศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพยุง เกราะกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นายคมสัน ชัยเสนา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่