HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง


ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนปอแดง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020073@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาหพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1999-1136
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  81.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายปรีชา อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.วีรักษ์ เอิบผักแว่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางสมนึก ทวาผักแว่น ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.กาญจนา โก้กระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมเครื่อง คู่กระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวกัญญารัตน์ ดาดผักแว่น ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่