HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว


ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020072@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาทิต นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-5340-4109
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนาทิต นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายธวัชชัย อนันตรสุชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.นภัทร รัตนวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.ธีราพร มอบกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเจตพล จุกแก้ว ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางยุพา แก้วกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางกิตติยาพร ปะโมนะตา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่