HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์


ที่ตั้ง  หมู่ 5 ดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020071@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บรรจงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1760-7829
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  78.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอำนาจ บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางระเบียบ เอื้อเมธิยางกูล ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางสุวภัทร ปลอดกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.อุมาพร ดุมกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. ส.อ.หญิงอนงค์ เป็นกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายบัญชา จีนดอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.พรทิพย์ ทันกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวพัฒนาพร เปลื้องกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่