HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020070@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ หลงพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1065-2876
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  42 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  67.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวุฒินันท์ หลงพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.รุ่งทิพย์ เหขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางกนิษฐา ไกยชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.อิสรา เจริญดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เปล้ากระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวขนิษฐา แปวกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000)

แผนที่