HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง


ที่ตั้ง  หมู่ 6 ท่าอ่าง ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020069@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6264-4918
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  202 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.กีรติกานต์ ใจเอื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางวิภา ศรีม่วงกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.ชนัญดา สุทธารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นายอนิวัฒน์ พลยางนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.เสาวลักษณ์ พูลทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางกฤษณา สายกระสุน ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.จุฑามณี หาแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.วีรยา เมืองพนัส ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. นางสุภา อนันตศีล ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางวรรณา โด่งพิมาย ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นางรุ้งทิพย์ เพ็ชรกลับ ครู ชำนาญการพิเศษ
13. นางนภัสชล ปรีติกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
14. น.ส.ดวงฤทัย พุดกุเรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.กัลยา รักษ์ศิวะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.นัฐชา พัสกรภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายจิระ ปลิงกระโทก นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
2. นางสาวเพชราภรณ์ ดุงโคกกรวด พนักงานราชการ

แผนที่