HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบึงไทย


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บีงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020068@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  0.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.บุญเรือน ตุลยติธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ
3. นางจำนงค์ อดีตรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางธัณย์จิรา ลีนามวงษ์ธนัน ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางวนัสยา จุกกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นายอัด เลิศประไพสกุล นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. นายสนิท ศรีชำนาญ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่