HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว


ที่ตั้ง  หมู่ 2 ท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020067@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6261-9046
nuengrutai.pa@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  94 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  85.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.มณีรัตน์ พัฒศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.เลิศกัญญา งาผักแว่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.สิริกร ธนปรัชญ์ธำรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.อินทร์แปง สมานมิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายคำพล กกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวสายสมร กลิ่นสุมาลย์ พนักงานราชการ
3. นางสาวสุพรรษา สนเปี่ยม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่