HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบึงพระ


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บึงพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020066@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1976-3021
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  146 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  85.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางทิวาวรรณ เกริ่นกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ชิดชนก โพชฌงค์ ครู ชำนาญการ
4. น.ส.ณัฐวดี ทับจะบก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางกชกร แก้วธนากุล ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.อมรรัตน์ จิ๋ววิเศษ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.โชติรส เจษฎา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. นายมารวย สาวิสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. นางลัดดา นามคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ
10. น.ส.ยุวดี ภายดอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
11. นายมติ คล้ากลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. นายสุริยา สิงห์วงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.พรพรรณ กึ่งกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางวนิดา เอื้อยกระโทก พนักงานราชการ
2. น.ส.ประทุมทิพย์ ชอบป่ารัง บุคลากรวิทยาศาสตร์
3. นายสุรพล แซวกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. นายพุฒิพงศ์ ทองศร ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่