HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนเพชร


ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020063@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
น.ส.ฆณภัส ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7076-6110
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  50 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ฆณภัส ชีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.วนิดา ครองกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.การะเกด แตงกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.หทัยชนก ปานพิมพ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญกอง เขียวอ่อน นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
2. นายธีรศักดิ์ มันกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่