HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 คลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020062@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริชัย โอมฤก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1976-1746
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศิริชัย โอมฤก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางกอบกุล มุมกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายไกวัล ประภาสโนบล ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายชัยเรียน กุลเกษ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายนพรัตน์ ชัยนฤเวทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายอรุณศักดิ์ อาสานอก ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายกาวิน จันตา ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวสุดารัตน์ โมรัษเฐียร พนักงานราชการ
3. นางสาวอัญชลี กลั่นเกษม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่