HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโจด


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020061@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-4479-9011
kiattipong.la@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  93 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายประจักษ์ กิ่งสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายธราวุฒิ โชคทรัพย์ ครู ชำนาญการ
4. นางวันเพ็ญ แจ้งไพร ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.เกรียงจิตร ฝ่ายกระโทก ครู ชำนาญการ
6. นายบุญผ่าน บรรณสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.เกศนี เพชรกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวปิยะพรรณ ผึ่งกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายลำยอง แก่นกระโทก นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
3. นางสาวลัดดามาศ เนนเลิศ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่