HRIS@Korat2

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด


ที่ตั้ง  หมู่ 13 กอโจด-ไทรย้อย ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020060@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ภิญโญยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1966-3044
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  245 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 2
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางอังคณา ภิญโญยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.สุนิสา หลงทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายพุทธา สร้อยพิศุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางนิตยา สร้อยพิศุทธิ์ ครู ชำนาญการ
5. น.ส.ปริตรา วอนกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นางศมนธรณ์ วิทยกิจพิพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.ลำพันธ์ ลาภทวี ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.จันจิรา วินประโคน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
11. นายนนทนันท์ จันทกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. น.ส.กนกเลขา โชคสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. นายดิลก หลงละลวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. น.ส.ปิยะพรรณ วงษ์เทพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.รมิดา จรูญทองแถม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.เดือนเพ็ญ แกมกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
17. น.ส.ศิลป์ศรุตา ภูนิทาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายทศพล สถิรอนันต์ ลูกจ้างประจำ
2. นายวิชสุรัศม์ เชียงกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวชุติมา ดวดกระโทก พนักงานราชการ

แผนที่