HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองกก


ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020059@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-5055-7671
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  301 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  90.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 4
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางรสสุคนธ์ เนาวบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางรุ่งนภา สันติภัคพงศ์ ครู ชำนาญการ
4. น.ส.วิไลวรรณ นามพลแสน ครู ชำนาญการ
5. นางสุณิสา แมนมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.จตุพร แสงทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางเสาวณี กิตติเวทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.วรรธนานันท์ ปรุงเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นางกาญจนา บำรุงรัตน์ตระกูล ครู ชำนาญการ
10. นางโฉมยงค์ เนื่องกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางธนาภรณ์ พาขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
12. น.ส.วารุณี สุบิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.กัญญ์ณพัชญ์ ดีนวลพะเนาว์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. นายปรัชญา บุตรภาชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.กฤติยาภรณ์ เขียนสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. นายวชิรโชติ สำรวมจิต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประทวน แนบกระโทก พนักงานราชการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ปร๋อกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายฤาชัย ในกระโทก นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่