HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตูม


ที่ตั้ง  หมู่ 9 หนองไผ่ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020056@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร เพ็งลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1739-6229
nikron.pe@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  109 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  54.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนิกร เพ็งลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ภัทรีภรณ์ ใหม่โพธิ์กลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.นันทิดา สิ้งรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางพิมลพร สุรัยรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.ปิยนันท์ สารแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นายคมสันต์ คงพิมาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.วิยะกานต์ ยะปะเพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสุนทรา บุตรโยธี พนักงานราชการ
2. นายนนทพันธ์ สีดาว ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่