HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020055@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เฉียบกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6253-6299
ผู้บริหารและครู  18 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  374 คน
จำนวนห้องเรียน  14 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  53.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 4
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิทูล เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางนภาดา จันทรภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางสไบแพร พืชทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.วิไลลักษณ์ ปลอดกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางวรรณภา ผินโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นายพงศกร คงสรรค์เสถียร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางสำราญ มิ่งชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางอนงค์ พลยุทธภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นางสุทธิกา ไหว้พรหม ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นายธวัชชัย ใคร่กระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
11. น.ส.นัยเนตร คำนาม ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นางพรสวรรค์ คร่ำสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.พรนัชชา รมย์นุกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14. นางจริญญา ยติกร ครู ชำนาญการพิเศษ
15. นางอำนวย ฤทธิญาณ ครู ชำนาญการพิเศษ
16. นางสุพรรณา พันธุ์รอด ครู ชำนาญการพิเศษ
17. นายอภิวัฒน์ ยติกร ครู ชำนาญการพิเศษ
18. น.ส.อุทัยวรรณ ผิวอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุทธ์ศิริ คันธาจิตร์สกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายธงชัย แทนจะโปะ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายบุญเลี้ยง จาบกระโทก นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
4. นางสาววนิดา เฟืองสกุลโรจน์ พนักงานราชการ

แผนที่