HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์


ที่ตั้ง  หมู่ 4 พิชิตคเชนทร์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020054@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  304 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.นวนาถ กางรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. นายเอกนรินทร์ เจษฎาสิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.พัชรี ค้อนกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางสุจินดา นวลหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางสุพิน ทมกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางวรางคณา เอี่ยมสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางกนกรัชต์ อเนกะมัย ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางสิริพร จิตจักร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายอำพล เชื้อประทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.จีราภรณ์ ทองตะคุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประชา เหมากระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวจิราวรรณ ถองกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวชมพูนุท แผ่นกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่