HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบิง


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บิงใหญ่ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020052@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  58 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  72.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมัชชา เจียรณัย ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางปิยวรรณ คลื่นกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายสุทิน เลิศบัวบาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.อรพินท์ สว่างเรียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางลลิตา พรไชย พนักงานราชการ
2. นางวิภา ครึกกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่