HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดพะโค


ที่ตั้ง  หมู่ 5 พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020050@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สายยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1877-3849
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  57 คน
จำนวนห้องเรียน  10 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  69.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมงคล สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.พัชรากร ภิญโญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางแพรพิไล มากพันธ์ ครู ชำนาญการ
4. น.ส.ภัศราพร ประติสัตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางพิมพา อินทรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายอำนาจ ฉิมนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นายธนวัฒน์ สระสงคราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสัมฤทธิ์ ขุมกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางเรณูมาศ เดชพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวบุษยรัตน์ ฤทธิ์จันอัด ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่