HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอน


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านใหม่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : 30020048@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1049-7845
kulsiri.an@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ โชคชัย 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางบุญส่ง รักทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายไพฑูรย์ รักทอง ครู ชำนาญการ
4. นางพัธยา ถี่กระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.เสาวลักษณ์ พลหลง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายผดุง กลักกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวศุภกาญจน์ สิทธิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายธนากร บัลลังก์ พนักงานราชการ

แผนที่