HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน


ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองจระเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020047@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี รูปจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  84 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  13.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางปราณี รูปจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางอรุณฉลอง ศิริพร ณ ราชสีมา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางสุกัญญา แนวจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.นงลักษณ์ คชสาร ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.ศิริวิมล ธำรงพัฒนารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.รัญชยา กาสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเทอดศักดิ์ พืชทองหลาง ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวพัชราวรรณ แพงไธสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่