HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหินโคน


ที่ตั้ง  หมู่ 1 หินโคน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020045@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-8831-5516
piyagul.pu@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  14 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  140 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  9.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.มัณฑิตา ศรีคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน ครู ชำนาญการ
4. น.ส.กนกวรรณ แจ้ใส ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นายเฉลิมพัด แซ่จึง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางลักษณ์กมล ก่อคุณพิพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.จันทร์จิรา สินปรุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. นางบุหลัน อ่อนทะเล ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.สุดารัตน์ เจิมขุนทด ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. นายสุริยา ค้าคุ้ม ครู ชำนาญการ
11. ว่าที่ร.ต.หญิงสุพรรณี ทองใบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. น.ส.กันตินันท์ สำนักนิตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. นายวันชนะ เภาวิเศษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. น.ส.วัชราวลี เขียวบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจิราพร เตไธสง พนักงานราชการ
2. นายทนงศักดิ์ จันทรวิวัฒน์ พนักงานราชการ
3. นายอนุสรณ์ สนิทชัย พนักงานราชการ
4. นางนิศากร ไปเจอะ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่