HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสวนปอ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านสวนปอ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020044@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1879-4996
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธรรมรงค์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางเรณู ถุนนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางธัญวรัตม์ สัจจา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายเสรี ถุนนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.วารุณี พิชัยยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวศศิธร หมายรอกลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายบุญมี แท่งทองหลาง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่