HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองจอก


ที่ตั้ง  หมู่ 11 หนองจอก ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020042@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชฐา ดอนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1977-6647
kridchatha.do@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  82 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกฤชฐา ดอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นายพรชัย นิตย์ใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางมาลิน เซ็นทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายจตุรวิทย์ ซึ่งสมณกุล ครู ชำนาญการ
5. นายอานันทชัย มานะดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชั้น สานคล่อง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวสุภาวดี หนองบุญ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่