HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกพระ


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโคกพระ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020041@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9847-7057
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  112 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  16.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายหนูชวน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ดุจฤดี ใช้ช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.สุรีกร พินิจวรานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายชูชาติ มูลทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางกิตยาภรณ์ วิเชียรทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายสายชล ขึ้นด่านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นายอุทัย กล้าหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมรเดช ปั่นสันเทียะ ลูกจ้างประจำ
2. นางสายชล นาคเครือ พนักงานราชการ
3. นางสาววรรณิภา มีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นางสาวสุพรรณิกา ก้องพิมาย ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่