HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านหนองนกคุ่ม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020039@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.สุดารัตน์ ดีทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. นายอรรถสฤษธ์ ทองดีนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.อุไรรัตน์ บุญเรือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.นิตยา พลทมิฬ ครู ชำนาญการ
5. น.ส.เพ็ญทิพย์ ศรีแก้ว ครู ชำนาญการ
6. นางสำราญ สดกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.สิริญาดา เถื่อนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางอารมณ์ อินทพงษ์ พนักงานราชการ
2. นางณัฏฐพร พึ่งครบุรี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่