HRIS@Korat2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020037@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนิกูล สว่างพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1924-4489
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  34 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชนิกูล สว่างพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายปราโมช เมี้ยนจินดา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางประไพ โคกาอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนุชธิดา เบ้าคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวสุพรรษา โกสุม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่