HRIS@Korat2

โรงเรียนราษฎร์บำรุง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองสะแกเครือ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020036@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา แก้วแกมเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6258-0726
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  44 คน
จำนวนห้องเรียน  7 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  17.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  17.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางวริศรา แก้วแกมเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ปรียาภรณ์ พึ่งจันดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวุฒินันท์ มุ่งดี ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวรุจิรัตน์ แทนนำ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่