HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนทะยุง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020033@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ เถกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-3952-2216
samran.th@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  39 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  17.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสำราญ เถกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสุนันทา สุขขาวพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.โกมลชนก เป็นพิมาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวอิสรีย์ อภิญญาชุตินันท์ พนักงานราชการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ สิริโพธิ์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางปิยะนุช สุตยสรณาคม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่