HRIS@Korat2

โรงเรียนขามสงเคราะห์


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านขาม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020030@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิณกร เกษศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  77 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชิณกร เกษศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
2. นายบุญธรรม เดชบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.จุรีวรรณ กระแส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.นุสรา อลุนโน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. นายวัลลภ ฤกษ์ชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์ จำปาโพธิ์ ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวมรกต ท่วมกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่