HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านหัวอ่างพระราชดำริ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020029@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-4494-4866
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  118 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.อรอนงค์ ตวยกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.พิมพ์ศิริ แก้วตะพาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.เขมมิกา ปักนอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.วราภรณ์ เหมราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.มัณฑนา ขนายกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.พัชราภา กุณพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.ดาราทิพย์ เพ็งพันศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนัจนันท์ เทพเทียน ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางสาวนิภาภรณ์ บ่มกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวปาริชาติ เสียดกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
4. นายเฉลิมชัย ร่มสนุก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่