HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหินมงคล


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หินมงคล ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020027@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  85 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  22.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกิติพงษ์ ศรีคะรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.จริยา ปัญญาชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.ลดาวัลย์ หมื่นชยุดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.ศศิคนางค์ กรุมรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเอกชัย ทินกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางวรนุช มนนารายณ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่