HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโคกสำโรง ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020026@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิติญา นิเรียงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1789-5952
nitiya.ni@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  107 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  12.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางนิติญา นิเรียงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายจรีวุฒิ กรรภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.นัทฎามลณ์ ณัธญาธรนินน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.ธัญธิตา บุญมารอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.ชนนิกานต์ สกุลสวัสดิ์พันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.วาสนา นีลพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.สุวนันท์ หนุนกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวสายสุดา แตงกระโทก พนักงานราชการ
3. นายชัชวาลย์ สุปัญญเดชา บุคลากรคณิตศาสตร์
4. นายณรงค์ หมายรอกลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่