HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโกรกไม้แดง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020025@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  15 คน
จำนวนห้องเรียน  6 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  11.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุรศักดิ์ ไชยเวศ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายสุวิทย์ มณี ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมยศ เยื้องกลาง ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวกฤษณา บุตรศรีวงษ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่