HRIS@Korat2

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 15 อรพิมพ์ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020023@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  119 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  19.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ทัศนียา ทิพย์แสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. น.ส.นันทพร อย่างสวย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางรุ่งระพี เสนาคลัง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.สุภักตร์ ปลิงกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.ปาริชาติ แตงกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.นภัสกรณ์ แจ้งหมื่นไวย ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.ศิราภรณ์ ดีไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.นิอร เศษแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวณัฐริกา แทนกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่