HRIS@Korat2

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ


ที่ตั้ง  หมู่ 7 ลุงถ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020022@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-1828-7804
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  66 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  18.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  18.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางจงกล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางกรจิรา ทินกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายบุญเลิศ ภู่มะเริง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางน้ำฝน ภู่มะเริง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.ชนิดา ชนะภัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายคณิศร เพชรกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางธาราวดี เรียมริมมะดัน ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่